ЗАВІТАЙТЕ НА СТОРІНКУ "MS Word - невідоме про відоме".Там відкриєте для себе способи вирішення проблем, які виникають в процесі створення текстового документу"
Середа, 23.05.2018, 21:41
Вітаю Вас Гість | RSS

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – В НАВЧАННЯ!!! (Особистий сайт Л.Карташової)

Категорії розділу
Наукова думка [9]
розташовуються наукові матеріали
статті - ІТ в навчанні [13]
Міні-чат
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 277
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » статті - ІТ в навчанні

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗНЗ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ - ТЕХНОЛОГІЙ (початок)

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ - ТЕХНОЛОГІЙ

Любов Карташова

Сьогодні, коли інформація та міжнародний розподіл праці стають невід'ємними складовими світової економіки, основою персонального та професійного успіху будь-якої людини залишається освіта. Розвиток країни – її економічні та соціальні досягнення, якість життя людей, місце в світовій спільноті, безпеку визначають рівень і якість освіти. Питання розвитку освіти в Україні знаходиться в центрі суспільної уваги. Спостерігається, що в теперішній час вплив освіти на працевлаштування та життєвий рівень кожної людини став набагато вищим, ніж кілька років тому. Відповідно, вимоги, які висуваються до освітнього рівня, змінилися: окрім постійного оновлення базових знань, сучасний фахівець повинен уміти ефективно застосовувати найновіші досягнення науки та техніки, використовувати персональний комп’ютер (ПК) та інформаційні ресурси. Значна увага приділяється можливостям нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, які виводять освіту на новий рівень, забезпечують вільний доступ до освітніх ресурсів широким шарам населення незалежно від місця проживання. Мережеві технології Інтернет є вирішальним чинником у розвитку дистанційних методів навчання та інформатизації системи освіти України.

"Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що викликає необхідність постійного впровадження засобів ІКТ і до системи освіти. Цей процес, який в результаті швидкоплинного апаратного та програмного розвитку ІКТ вже набув ознак перманентного процесу, отримав назву процес інформатизації[1]освіти". Накопичений в процесі інформатизації освіти в Україні практичний досвід та спеціальні педагогічні дослідження показують, що використання засобів ІКТ в освіті приводить до чітких позитивних впливів на результати навчально-виховного процесу. Ю.О. Жукпропонує розглядати процес інформатизації "… як множину процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб (організаційних, економічних, наукових, технічних, виробничих, управлінських та навчально-методичних) всіх учасників навчально-виховного процесу"[1].

Варто  погодитись з фахівцями [2], які стверджують, що "Концепція інформатизації навчального процесу, яка заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ІКТ, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання".

Інтенсивний розвиток інфор­маційних технологій загострив перед освітою зав­дання розширення практики розвиваючого[2](розвивального) навчан­ня, використання новітніх технологій навчання, вдосконалення освітніх методик. Відомо, щo нaвчaння зaвжди пo-piзнoмy впливaє нa poзвитoк  ocoбиcтocтi yчня. Toмy видiляють чoтиpи ocнoвниx piвнi poзвuвaючoгo  нaвчaння (зa зaгaльними дидaктичними цiлями i зaвдaннями, зaвдaннями  poзвиткy ocoбиcтocтi, poзpoблeними в пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx i  пpaктицi) [3]:

·         poзвиток мoви, пaм'ятi, вiдтвopюючoгo миcлeння в пpoцeci  дiяльнocтi студентів пo зacвоєнню знaнь; 

·         cпocoби дiяльнocтi, кyльтypи нaвчaльнoї пpaцi; 

·         poзвитoк мoви, пaм'ятi, твopчoгo миcлeння в пpoцeci дiяльнocтi,  виxoдячи з дocвiдy eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo  нaвкoлишньoї дiйcнocтi i ceбe; 

·         збaгaчeння дocвiдy твopчoї дiяльнocтi, фopмyвaння якocтeй  твopчoї ocoбиcтocтi. 

Розвивальне навчання передбачає "Забезпечення учнів психологічними засобами розв'язання завдань життєвого самовизначення, …, ліквідацію концентричності у навчанні. Розв'язання завдань (спочатку разом із учителем, потім колективно-розподільне і, нарешті, індивідуальне) забезпечує розвиток здібностей дитини, формування її інтересів і, зрештою, бажання та вміння навчатись" [4].

Виходячи з того, що залучення до навчальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) засобів ІКТ, або комп’ютерно-орієнтованих технологій суттєво впливає на зміст, організаційні форми, методи навчання та управління, а також спричинює істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ, відзначимо, що для досягнення ефективності процес інформатизації має охопити всі напрямки та сфери їх діяльності. Безперечно, в умовах становлення інформаційного суспіль­ства навчально-виховний процес розглядається як засіб роз­витку учнів – одним із головних його завдань, окрім надання знань, є вироблення стійкої мотивації до навчання, спонукання учнів до само­освіти, пов'язаної з розвитком їх творчого та критичного мислення. В Україні, які в багатьох інших країнах розробляються та впроваджуються масштабні державні програми в напрямку інформатизації шкіл та створення інформаційних освітніх шкільних мереж.

Слід погодитись із М.І.Жалдаком, В.В. Лапінським, М.І. Шутом [2, стор.1] в тому, що перехід до нових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробка апробації та впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними – це складна педагогічна задача, яка потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем.

Основними серед цих проблем науковці називають:

·         розробку науково-методичного забезпечення вирішення завдань інфор­матизації навчально-виховного процесу;

·         підготовку педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

·         підготовку учнів та студентів до використання сучасних засобів навчально-пізнавальної діяльності;

·         матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;

·         розробку методик використання сучасних інформаційних технологій нав­чання у навчальному процесі  під час  вивчення всіх  без  винятку навчальних предметів.

Аналізуючи шляхи успішного вирішення багатоаспектних проблем інформатизації навчального процесу, науковці вказують на те, що воно є можливим можливе лише за дотримання психолого-педагогічних умов, які визначають результуючу ефективність навчально-пізнавальної діяльності. В свою чергу: "Актуальність психолого-педагогічної проблематики обумовлена передусім тим, що вона охоплює практично всі питання, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки у навчальному процесі, починаючи з психолого-педагогічного обґрунтування використання комп’ютерної техніки безпосередньо як засобу навчання, з’ясування психологічних особливостей використання комп’ютера учнями та студентами різних вікових груп, розробки комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання різних навчальних предметів, і закінчуючи таким практично важливим питанням, як подолання психологічного бар’єру, що виникає у багатьох потенціальних користувачів (вчителів, керівників навчальних закладів, педагогів-дослідників) стосовно самої ідеї інформатизації всього навчального процесу і пов’язаною з цим необхідністю докласти певні зусилля для оволодіння новими методами та засобами навчально-виховної діяльності"[2, стор.3].

Необхідно доповнити думку фахівців тим, що впровадження в навчально-виховний процес ІКТ деякою мірою орієнтує на перегляд тих традиційних форм навчання, які склалися на сьогодні, надає можливості для збільшення обсягу навчальних завдань творчого, пошукового та дослідницького характеру, переструктурування системи та змісту позааудиторних самостійних занять.

Слід зазначити, що коли ми говоримо про необхідність застосування ПК та ІКТ в навчально-виховному процесі ЗНЗ, то передбачаємо застосування відповідних засобів при вивченні різних дисциплін, а не тільки інформатики. Можу сказати, що тепер спостерігається не тільки необхідність, а і потреба використання вчителями-предметниками вказаних засобів: при підготовці до уроків (розробка навчальних, методичних, роздаткових матеріалів, наочності та ін.); в проведенні уроків (демонстрація презентацій, відео та аудіо фрагментів, використання мультимедійних навчальних програм та ін.); для обміну досвідом з вчителями інших шкіл району, області, країни; ознайомлення з сучасними методиками навчання; участі у конференціях та семінарах та ознайомлення зі досягненнями передового педагогічного досвіду та ін. Важливим та необхідним є ПК при використанні та поширенні великих об'ємів інформації, яку вчителі ЗНЗ використовують в навчально-виховній діяльності та при проведенні внутрішньошкільної методичної роботи.

Що дає комп’ютер учню? Комп’ютер допомагає виконувати завдання відповідно рівню, темпу навчання та особистісним здібностям кожного учня. Комп'ютер відкриває нові шляхи в розвитку мислення, надаючи нові можливості для активного навчання. Використання комп'ютера на уроках також допомагає реалізувати принципи розвиваючого навчання, найперше – принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу.

Також не слід забувати те, що на нинішньому етапі розвитку суспільства наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.

Отже, використання можливостей ПК на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання рівня знань учнів, звільнити більше часу для надання допомоги учням. Комп'ютер надає вчителеві можливість зробити уроки цікавішими, захоплюючими та сучасними. За допомогою комп'ютера проведення уроків, вправ, контрольних і лабораторних робіт, а також оцінювання успішності стає ефективнішим, а величезний потік інформації – досяжним.

Проте, на мій погляд, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається; по-третє,  відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже вчитель повинен визначити місце та роль ІКТ в своїй професійній діяльності.

Проведені мною розвідки та їх аналіз показує, що за останні роки майже всі вчителі-предметники не залишаються осторонь – комп’ютер та програмні засоби використовують вчителі математики, фізики, хімії, біології. З використанням відповідних програмних засобів проводяться цікаві уроки музики, трудового навчання, історії, географії та інших дисциплін. Тобто з кожним днем інформаційно-комунікаційні технології все глибше проникають у навчально-виховний процес ЗНЗ та стають їх невід’ємною складовою.

Загальновідомо, що в багатьох школах уже зараз зібрано значні об'єми науково-методичних розробок вчителів (плани уроків, навчальні програми, методичні рекомендації, статті, зразки робіт, списки рекомендованої навчальної літератури). Звісно, що найновіші з них, а саме ті, які вже були підготовлені на ПК або скановані зберігаються в електронному вигляді, але не часто їх можна знайти в мережі Інтернет. Вбачається, що обмін цією інформацією та її опублікування в мережі Інтернет, буде першим крок до побудови відкритого освітнього простору в Україні, створення постійної взаємодії та співпраці учителів із усіх куточків нашої країни.

Але, на жаль, мої особисті дослідження, анкетування та їх аналіз дозволяють зробити висновок про те, що більша частина вчителів-предметників не володіють засобами ІКТ на належному рівні. Нерідко застосування засобів ІКТ проявляється у використанні відповідних мультимедійних педагогічних програмних засобів[3](навчальних програм, словників, енциклопедій та ін.), показу презентацій, демонстрації відеофільмів. Варто зауважити, що і таке впровадження засобів ІКТ заслуговує на позитивне оцінювання. Повертаючись назад на чотири роки тому, можу сказати, що висловлювання вчителів такі як: "Навіщо воно мені треба? Я стільки років обходився без цього і зараз обійдуся", "Ці технології потрібні вчителям природничих дисциплін, а не кожному" я чула від учителів часто. Сьогодні таких висловлювань практично немає.

Частіше всього звучать висловлювання щодо необхідності підвищення особистісного рівня підготовки вчителя-предметника з інформаційних технологій, навіть від вчителів, які мають достатньо великий досвід роботи в школі. Це свідчить про те, що сучасні вчителі усвідомлюють можливості комп’ютерної техніки в їхній діяльності та ставлять певні вимоги до рівня своєї комп’ютерної грамотності.

Отже, навчання вчителів комп'ютерної грамотності: вмінню підготовки та опрацювання електронних документів (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створенню презентацій (впровадження відеофрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вмінню створення та верстки публікацій (засоби видавничих систем), використанню засобів управління навчальною діяльністю та засобів її планування (органайзер) – одна із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні.

Все викладені вище вказує на своєчасність розробки заходів та пошуку сучасних і ефективних засобів підготовки та перепідготовки вчителів у галузі ІКТ, яка має бути випереджаючою відносно впровадження засобів ІКТ до практики освіти, відповідних методик щодо їх застосування у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах.

Відомо, що системою післядипломної педагогічної освіти в відповідних навчально-методичних центрах організовано науково-методичне консультування для різних категорій керівних та педагогічних працівників відносно вдосконалення їх професійної та фахової майстерності, одержання компетентної методичної допомоги. Деякі навчально-методичні центри у своїй діяльності використовують форму дистанційного навчання (поширення методичних матеріалів, інформаційно-методичних альманахів, навчально-методичних посібників на компакт-дисках).

Проте, на нашу думку, відсутність комплексного підходу до інформатизації та комп’ютеризації ЗНЗ – часто рівень інформатизації та комп’ютеризації вимірюється обсягами комп’ютерної техніки, кількістю проведених занять в комп’ютерних класах, а не якістю її використання – вимагає вирішення проблема підвищення ефективності роботи вчителів; надання їм необхідних знань та навичок роботи з великими об'ємами інформації, доступу до банків сучасних світових знань; опанування вчителями Інтернет-грамотності, як складової комп’ютерної грамотності; стимулювання та розвиток самостійної роботи в мережі Інтернет. При вирішенні цих проблем проглядаються основні завдання:

·         впровадження передових інформаційних технологій у навчально-виховний процес;

·         навчання вчителів використанню засобів мережі Інтернет;

·         навчання вчителів створенню власних інформаційних ресурсів;

·         використання Інтернет для освіти, самоосвіти, цивілізованого спілкування та розвитку;

·         надання методичної підтримки вчителям-предметникам;

·         створення професійного освітнього інформаційного середовища.

Використані літературні джерела

1.  Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні. –  2002. – №2. – С. 35-37.

2.  Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І.  Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – 182 с.

3.  Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика,  1986. – 240 с.

4.  http://ua.info/content/articles/223.html 

 [1]Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні. -  2002. - №2. - С. 35-37.

[2] Система розвивального навчання відомими психологами В.В. Давидовим, О.К. Дусавицьким, Д.Б. Ельконіним, починаючи з 60-х років ХХ століття. Вона виходить із ідеї психолога Л.С.Виготського про можливість побудови системи навчання, яка не просто спиралася б на актуалізовані інтелектуальні здібності дитини, а формувала б їх: "Навчання має вести за собою розвиток". 

[3] Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І.  Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – 182 с.

 

Категорія: статті - ІТ в навчанні | Додав: lkartashova (29.11.2008) | Автор: Любовь Карташова E W
Переглядів: 11961 | Рейтинг: 4.4/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Друзі сайту
lkartashova@ua.fm